सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र ननयमावलीको ननयम ३ बमोजिम स्वत: प्रकाशन गररएको सावविननक सूचना वववरण | राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर