नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

परिषद्का पदाधिकारीहरु


राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पदाधिकारीहरुको जानकारी


!

         

महिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री

अध्यक्ष

@

नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति,

श्री बम बहादुर बानियाँ

उपाध्यक्ष

#

सचिवमहिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

मन्त्रालय

सदस्य

$

सहसचिवअर्थ मन्त्रालय      

सदस्य

%

सह–सचिवप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

कार्यालय (बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)

सदस्य

^

सह–सचिवकानूनन्याय तथा संसदीय मामिला

मन्त्रालय

सदस्य

&

सह–सचिवगृह मन्त्रालय

सदस्य

*

सह–सचिवशिक्षाविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

(स्थानीय तह हेर्ने)

सदस्य

(

सह–सचिवसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

मन्त्रालय (स्थानीय तह हेर्ने)

सदस्य

!)

सह–सचिवस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

सदस्य

!!

सह–सचिवश्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

मन्त्रालय

सदस्य

!@

सह–सचिवराष्ट्रिय योजना आयोग

(बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)

सदस्य

!#

महाशाखा प्रमुखमहिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ

नागरिक मन्त्रालय

सदस्य

!$

सचिवप्रत्येक प्रदेशका बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय

(सामाजिक विकास मन्त्रालय)

 

!%

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकप्रहरी प्रधान कार्यालय

(बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)

 

!^

बाल अधिकारबाल संरक्षणबाल कल्याण वा बालन्यायका क्षेत्रमा अविछिन्न रुपमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका सातजना

मनोनित सदस्यज्युहरु:

!

>L ;'Gb/ nfld5fg]

@

>L led nfn u'?ª

#

>L ladnf 1jfnL

$

>L OlGb/f of]Ghg

%

>L ;'ifdf kf]v/]n

^

>L ljlgtf v8\sf

&

>L /f]zgf v8\sf

सदस्य

!&

श्री इन्द्रा देवी ढकाल,

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

सदस्यसचिव