Monthly Information Tablet


S.no Title
1  २०७८ पौष महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धि सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-14 06:00 AM
Download
2  २०७८ असोज महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धि सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-14 05:59 AM
Download
3  २०७८ भाद्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धि सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2021-12-13 05:14 PM
Download
4  २०७८ कार्तिक महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धि सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2021-12-13 05:14 PM
Download
5  २०७८ साउन महिनाको काययसम्पादन सम्बन्धि सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2021-12-13 05:13 PM
Download