Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

Annual Report


S.no Title
1  स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सबै चरण
Upload Date: 2022-02-03
Download
2  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
Upload Date: 2022-02-03
Download
3  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
Upload Date: 2022-02-03
Download
4  Annual Performance Report FY 2077/78
Upload Date: 2022-02-03
Download
5  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
Upload Date: 2022-02-03
Download
6  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
Upload Date: 2022-02-03
Download
7  परिषद्को विस्तृत कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
Upload Date: 2021-12-13
Download
8  Annual_Report_FY_2071_72_Health
Upload Date: 2021-12-13
Download
9  Annual Programme Performance Report CAAC
Upload Date: 2021-12-13
Download