Annual Report


S.no Title
1  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७३-२०७४)
Upload Date: 2022-02-04 05:42 AM
Download
2  स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सबै चरण
Upload Date: 2022-02-04 05:35 AM
Download
3  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
Upload Date: 2022-02-04 05:35 AM
Download
4  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
Upload Date: 2022-02-04 05:35 AM
Download
5  Annual Performance Report FY 2077/78
Upload Date: 2022-02-04 05:34 AM
Download
6  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
Upload Date: 2022-02-04 05:32 AM
Download
7  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
Upload Date: 2022-02-04 05:32 AM
Download
8  परिषद्को विस्तृत कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
Upload Date: 2021-12-13 05:00 PM
Download
9  Annual_Report_FY_2071_72_Health
Upload Date: 2021-12-13 05:00 PM
Download
10  Annual Programme Performance Report CAAC
Upload Date: 2021-12-13 04:59 PM
Download