Working procedure and Directives


S.no Title
1  बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका
Upload Date: 2022-07-18 09:16 AM
Download
2  घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन
Upload Date: 2022-07-18 06:01 AM
Download
3  बालसहभागिता निर्देशिका
Upload Date: 2022-07-18 05:58 AM
Download
4  Child Protection Financial Relief Assistance Procedure, 2076
Upload Date: 2022-02-04 04:51 AM
Download
5  Procedure for Rescue, Protection and Management of Street Children, 2076.pdf
Upload Date: 2022-02-04 04:49 AM
Download
6  Child Helpline No. 1098 Nepal Operating Procedure, 2076.pdf
Upload Date: 2022-02-04 04:48 AM
Download