Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

Working procedure and Directives


S.no Title
1  बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन नर्देशिका, २०७६
Upload Date: 2023-01-04
Download
2  बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
Upload Date: 2023-01-03
Download
3  बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७९
Upload Date: 2023-01-03
Download
4  बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका
Upload Date: 2022-07-17
Download
5  घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन
Upload Date: 2022-07-17
Download
6  बालसहभागिता निर्देशिका
Upload Date: 2022-07-17
Download
7  Child Protection Financial Relief Assistance Procedure, 2076
Upload Date: 2022-02-03
Download
8  Procedure for Rescue, Protection and Management of Street Children, 2076.pdf
Upload Date: 2022-02-03
Download
9  Child Helpline No. 1098 Nepal Operating Procedure, 2076.pdf
Upload Date: 2022-02-03
Download