Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

Act / RegulationS.no Title
1  बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६
Upload Date: 2023-02-08
Download
2  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७
Upload Date: 2023-02-08
Download
3  आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
Upload Date: 2023-02-08
Download
4  बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
Upload Date: 2023-01-04
Download
5  Children's Regulation 2022
Upload Date: 2022-05-19
Download
6  Child Labor (Prohibition and Regulation) Rules, 2062
Upload Date: 2022-02-03
Download
7  Emergency Child Rescue Fund (Operation) Rules, 2067
Upload Date: 2021-12-13
Download