कोरोना (Covid-19) भाइरसको संक्रमणबाट संरक्षण र सुरक्षित रहन सतर्क हुने बारे

Print
Download

श्री सबै बालगृह, बालसुधार गृह, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र, लागु अाैषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र र सामाजिकीकरण केन्द्रहरू ।

कोरोना (Covid-19) भाइरसको संक्रमणबाट संरक्षण र सुरक्षित रहन सतर्क हुने बारे पत्र यसै इमेलका साथ संलग्न गरी पठाइएकाे छ । साथै यहाँहरू सँग सम्बन्धित बालगृह, बालसुधार गृह, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र, लागु अाैषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र र सामाजिकीकरण केन्द्रहरू सबैमा जानकारी गराउनुहुन अनुराेध छ ।  

धन्यवाद । 

 

Download Files for this notice:

File title Action