बाल संरक्षण सहकार्य तथा अनुदान सहयोगका लागि आवेदन तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Print
Download

सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवेदन तथा कार्यक्रम प्रस्ताव ढाँचा २०७७

अपाङ्गता भएका बालबालिका संरक्षण गर्ने बाल गृहले पेश गर्न आवेदन र कार्यक्रम प्रस्ताव ढाँचा , २०७७ 

बेवारिस फेला परेका तथा उद्धार गरिएका बालबालिका अस्थायी संरक्षण सेवा प्रबन्ध सम्बन्धी आवेदन तथा कार्यक्रम प्रस्ताव ढाँचा २०७७  

Download Files for this notice:

File title Action